регистация извън ЕС

 За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:
      1.     писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път ;
      2.     за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
      3.     за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП /Наредба Н-3 на МТИТС/;
      4.     документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
      5.     декларация за придобиване на собствеността;
      6.     чуждестранните регистрационни документи;
      7.     митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
      8.     документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
      9.     документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
      10.     табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
      11.     документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1.
      12.     превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване


ЗАБЕЛЕЖКА:
    Когато за ПС не може да се представи доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП /Наредба Н-3 на МТИТС/.