регистрация ЕС

      1.     писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

      2.     свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

     3.     документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

      4.     документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

      5.     декларация за придобиване на собствеността;

      6.     митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

      7.     документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

      8.     документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

      9.     табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

      10.     документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1.

      11.     превозното средство за идентификация;


ЗАБЕЛЕЖКА:
    Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.
В случаите, когато заявителят не представи документ за преминат преглед за техническа изправност или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.